נספח כתובות וטלפונים

טלפונים וכתובות חיוניים בארץ

הסוכנות היהודית: www.jewishagency.org

משרד הקליטה: www.moia.gov.il

המינהל לסטודנטים עולים: www.studentsolim.gov.il

מרכז מידע טלפוני של משרד הקליטה: 03-9733333

המינהל לסטודנטים עולים:

לדוברי אנגלית: naomis@moia.gov.il טל – 02-621-4589

דוברי צרפתית: fabian@moia.gov.il

דוברי ספרדית: monikms@moia.gov.il

דוברי רוסית: smrus@moia.gov.il

מנהל הסטודנטים מחוז ירושלים – רחוב הלל 15, טל. 02-621-4538/43

מנהל הסטודנטים מחוז תל אביב – רחוב אסתר המלכה 6 טל. 03-520-9155

מנהל הסטודנטים מחוז באר שבע – רחוב שזר 31 טל. 08-626-1229

מנהל הסטודנטים מחוז חיפה – רחוב פל-ים 15 טל. 04-863-1140

מידע אקדמי:

אתר חיפוש מידע על לימודים בארץ, של המרכז הארצי לבחינות:

http://www.meidaat.co.il/mdt/info/homepage.asp
המועצה להשכלה גבוהה בישראל: http://www.che.org.il

המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית מדעית – מהט: http://www.moital.gov.il
האוניברסיטה העברית:

http://www.huji.ac.il
אוניברסיטת תל אביב:
http://www.tau.ac.il

אוניברסיטת בן גוריון:

http://www.bgu.ac.il

 

אוניברסיטת בר אילן:

http://www.biu.ac.il

אוניברסיטת חיפה:

http://www.haifa.ac.il

הטכניון:

http://www.technion.ac.il
המרכז הארצי לבחינות ולהערכה גבוהה

http://www.nite.org.il

גלובל סנטר של הסוכנות היהודית

מספר חינם בישראל: 1-800-288-055

טל. 2847/2737 02-6202747

מספרי חינם: ארה"ב: 1-866-8350430
קנדה: 1-866-4218912

מרכז מידע לעולים של הסוכנות היהודית:

אשדוד – רחוב שבי ציון – טל. 08-8565873/4/5

חיפה – רחוב המגידים 131 טל. 04-8510351/401

תל אביב – רחוב קינג ג'ורג 33 טל. 03-6290610/83/95

ירושלים – רחוב בן יהודה 34 קומה 14 טל. 02-6202251/2417

באר שבע – מרכז קליטה אלטשול טל. 08-6288562

משרד הפנים

ירושלים – רחוב שלומציון המלכה 1 טל. 02-6290200

תל אביב – דרך מנחם בגין 125 טל. 03-7632500

חיפה – רחוב פל ים 15 טל. 04-8633333

באר שבע – התקווה 4 טל. 08-6263840

לשכות גיוס:

ירושלים – רחוב רש"י 103 טל. 02-5007000

תל אביב – תל השומר טל. 03-7632500

חיפה – רחוב עומר אלקיים 12 טל. 04-8633333

באר שבע – רחוב יד ושם 22 טל. 08-6263840

התאחדויות:

התאחדות עולי ארה"ב +קנדה AACI

www.aaci.org.il

ירושלים – רחוב מנה 6

תל אביב – אבן גבירול 76

חיפה – רחוב המגינים 131

באר שבע – רחוב מורדכי נמיר (מתנ"ס יא')

התאחדות עולי אוסטרליה, אנגליה, שבדיה וני זילנד UJIA

www.ujia.org.il

תל אביב – אבן גבירול 76 טל. 03-6965244

ירושלים – רחוב מנה 6 טל. 02-5634822

פדרציה ציונית דר"אפ

www.telfed.org.il

רעננה – רחוב שוורץ 19/3 טל. 09-7446110

ירושלים – רחוב מנה 6 טל. 02-5634822

ענייני רווחה

משפחות חד הוריות
זכאיות להטבות ממוסדות שונים, ולעיתים גם מהרשות המקומית. לבדיקת זכויות ניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי ולמרכז המידע למשפחות חד הוריות בויצ"ו – www.wizo.org, וכן בקו מידע טלפוני 1-800-393-904 בימים ב' ו-ד' בשעות 17:00-19:00. עמותת יט"ח 03-5163936. עמותת ידיד 1-700-500-313.

אלימות במשפחה – קו חירום ארצי של משרד הרווחה למתקשרים בישראל – 118 http://www.shil.info/ ויצ"ו –http://www.wizojerusalem.org/92776/mniaat_alimoot

דיור תושבים חוזרים אינם זכאים להטבה מיוחדת בתחום הדיור, וזכויותיהם בתחום זה זהות לאלה של תושבי ישראל. תושב חוזר יוכל לפנות למשרד השיכון לבדיקת אפשרויות לסיוע. פניות מחו"ל דרך גב' דלילה פסקל, רכזת בכירה לאכלוס ביחידת האכלוס של משרד השיכון, מחוז ירושלים, רחוב הילל 32, ירושלים. טלפון מישראל: 1599505404 פקס – 972-2-6291114. קבלת קהל בימים ב', ד', בין השעות 08:30-12:30; טלפונים לפניות ציבור (מוקד בירושלים) 02-5847551 , 02-5847211 פקס: 02-5847708

**רצוי לנצל ביקורים בארץ כדי לבדוק זכאות דרך הבנקים למשכנתאות

תכנית הנגב והגליל

תכנית נגב-גליל

המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומשרד העלייה והקליטה יזמו יחד תכנית לעידוד תושבים חוזרים ועולים להתיישב ביישובי הנגב והגליל.

מרחבי הנגב והגליל קורצים היום, יותר מתמיד, למשפחות צעירות אשר מעוניינות לבנות את עתידן באזורים המתפתחים ביותר בישראל, ליהנות מאיכות חיים גבוהה, דמי מחיה סבירים, חינוך מעולה ומרחב אפשרויות בלתי מוגבל. בואו לגלות את העתיד בנגב ובגליל.

תושבים חוזרים אשר שבו לישראל בתקופה שבין 1.4.2014 ועד ליום 15.12.2014 יוכלו להשתתף בתכנית, בכפוף להוראת השעה והנהלים הקיימים במשרד העלייה והקליטה. התכנית תפעל למשך שנתיים, בין השנים 2015-2014.

התכנית מסייעת למשפחות שיבחרו להתיישב בנגב ובגליל וזאת בנוסף לסיוע הרגיל לו זכאי תושב חוזר ממשרד העלייה והקליטה – סל מענקים עד לגובה של 20,000 ₪ למשפחה.

הצטרפות לתוכנית מותנית בקבלת אישור עקרוני למעמד תושב חוזר על ידי משרד העלייה והקליטה
רק מי שירשם ויקבל אישור על הצטרפותו לתוכנית בחו"ל, יוכל לקבל את ההטבות של התכנית עם שובו ארצה.

לבקשה להצטרפות לתכנית  –  לחץ כאן

http://www.moia.gov.il/NegevGalil/Pages/Default.aspx

מס הכנסה

תושב חוזר זכאי להקלות בתשלום מס הכנסה על פי ההקלות וההנחות הקבועות בחוק (ובכלל זה – פקודת מס הכנסה). ההקלות מתייחסות להכנסות מנכסים מחו"ל, רווחי הון מחו"ל וניהול חשבונות ני"ע זרים במוסד בנקאי. על הכנסות מישראל של תושב חוזר, יחולו חוקי המס המקובלים בישראל.

א.  פטור ממס בישראל על הכנסות פאסיביות למי ששהה בחו"ל 6 שנים ומעלה

מי שחוזר לישראל אחרי שהות של 6 שנים ומעלה בחו"ל (ולגבי מי שיצא לפני 1.1.2009 – אחרי 3 שנים ומעלה בחו"ל) פטור ממס בישראל על הכנסות פאסיביות (שכר דירה, ריבית, דיבידנדים וכדו') שהוא מקבל מחו"ל, וזאת במשך 5 שנים מיום חזרתו, וכן פטור ממס בישראל במשך 10 שנים מיום חזרתו, על רווחי הון מנכסים שרכש בחו"ל בתקופת שהייתו שם.

ב.  פטור ממס ומדיווח בישראל על הכנסות ורווחים מחו"ל במשך 10 שנים למי ששהה לפחות 10 שנים בחו"ל- בשנת 2007 אושרה בכנסת רפורמה מהפכנית במיסוי, אותה יזמו המשרד לקליטת עלייה ורשות
המיסים. מטרתה – להקל על החוזרים אשר ממשיכים לנהל עסקים או להחזיק נכסים בחו"ל. הרפורמה מעניקה לחוזרים לישראל לאחר 10 שנות שהייה בחו"ל, פטור ממס ומדיווח בישראל, על כלל ההכנסות המופקות או נצמחות מחוץ לישראל, במשך 10 שנים מיום החזרה.

ג. שנת הסתגלות- תושב חוזר ותיק (יחיד שנחשב כתושב חוץ במשך 10 שנים רצופות לפני ששב לישראל, ועונה על ההגדרה של "תושב ותיק" לצרכי מס הכנסה בלבד) –זכאי לתקופה של שנת הסתגלות, שבה לא ייחשב כתושב ישראל לעניין פקודת מס הכנסה. על מנת ליהנות משנת הסתגלות – יש למלא טופס באתר רשות המיסים www.mof.gov.ilqtaxes ולהעבירו למשרד לקליטת העלייה תוך 90 יום מיום ההגעה לישראל.

פרטים נוספים בנושא מיסוי ניתן למצוא באתר האינטרנטwww.mof.gov.ilqtaxes. בפניות אישיות ניתן לפנות לtaxes@mof.gov.il

קו פתוח למס הכנסה בימים ב' ו-ג' בין השעות 14:30 ל-16:00 בטלפון 1-800-23-23-23 (מישראל)

בירורים בעניין זכויות והטבות המגיעות לתושבים חוזרים ניתן לפנות ליחידה למיסוי בינלאומי ברשות המיסים בכתובת:Olim@mh.shaam.gov.il כמו כן, ניתן לקבל מידע במספרי הטלפון המופיעים בקישור הבא:http://www.moia.gov.il/Moia_he/TaxReform/InformationCenter.htm

מכס

זכאות לייבא חפצי בית – בפטור ממכס

תושבים חוזרים מעל גיל 18, אשר שהו מעל שנתיים בחו"ל, זכאים לפטור ממכס כפי שיפורט להלן. הטבה זו חלה בדרך כללבמשך 9 חודשים מיום החזרה ארצה. ההטבה ניתנת על שני משלוחים בלבד, המכילים חפצי בית, כהגדרתם על ידי המכס. "חפצי בית" – הם חפצים שניתן למצוא באופן רגיל בדירות מגורים, ובכללם ציוד ספורט ביתי (מכשירי כושר ביתיים, ציוד לטניס וכדו') ריהוט גינה, ציוד קמפינג לרבות "מנגל", ציוד משרדי-ביתי כמו מדפסת, פקס סורק וכדו'.

לא ניתן לייבא בפטור ממיסים, כ"חפצי בית" – מכשירים וכלים שהם תעשייתיים באופיים או שאינם נמצאים בדירת מגורים (או בחצר). בכל מקרה של ספק – יש לברר מראש במכס אם החפץ בו מדובר ייהנה מהפטור של "חפצי בית".

"משלוח" – יכול להיות קונטיינר ויכול להיות ארגז קרטון קטן. לכן, משלוח של ארגז קרטון יחיד בפטור ממכס, ייחשב כניצול של הזכות למשלוח אחד מבין השניים המותרים.

על מנת לשחרר את המטען מבלי לשלם מכס, יש להציג בפני המכס בישראל תעודת תושב חוזר והוכחה על ניהול משק בית בישראל (חוזה שכר דירה מבויל או חוזה רכישת דירה). אולם, אדם יכול להיחשב תושב
חוזר מבחינת רשויות המכס, גם אם לא הוכר ככזה על ידי המשרד לקליטת עלייה. לכן, גם מי שלא קיבל הכרה כתושב חוזר ותעודה מהמשרד לקליטת עלייה, רשאי לפנות למכס, למלא שם שאלון תושבות ולבקש הכרה כתושב חוזר לצרכי פטור ממכס.

כל ההטבות בנושאי המכס הן הטבות שניתנות למשפחה. למשל: גם אם שני בני הזוג הם תושבים חוזרים, יש להם זכות להביא שני משלוחים בלבד, ולא ארבעה.

כאשר תושב חוזר מגיע לארץ ללא בן/בת זוגו, ומבקש לקבל זכויות של תושב חוזר במכס – עליו להצטייד באישור בכתב של בן/בת הזוג שנשארו בחו"ל, על הסכמתו/ה לניצול זכויות המכס המשפחתיות על ידי התושב החוזר ולהצטייד בצילומים מלאים של הדרכונים של בן / בת הזוג שנותר/ה בחו"ל , שהיו בתוקף בשנתיים שלפני יום החזרה. את נוסח האישור בכתב של בן הזוג שנשאר בחו"ל ניתן לקבל באתר המכס http://ozar.mof.gov.il/customs/forms/142.doc ויש לחתום עליו בפני נוטריון או בפני קונסול ישראל בחו"ל.

 פרטים נוספים בנוגע ליבוא חפצים פטורים ממכס, הוראות ייבוא רכב, והעברת כספים לישראל ניתן למצוא במדריך המכס לתושבים חוזרים – http://ozar.mof.gov.il/customs/2years.htm.

תושב חוזר רשאי לייבא רכב לישראל ביבוא אישי –על פי הנהלים החלים על כל תושב ישראל, וללא הטבות מיוחדות לתושב חוזר. לפרטים – מדריך המכס לייבוא אישי של רכב: http://ozar.mof.gov.il/customs/rechev.htm

לשאלות נוספות בנוגע למכס ניתן להיכנס למערכת הפניות של רשות המיסיםhttp://ozar.mof.gov.il/taxes/sendrequest.aspx

יבוא רכב מחו"ל/קניית רכב בישראל: בנושא זה – מעמדו של תושב חוזר זהה למעמדו של כל תושב ישראל, וללא הטבות. לגבי הנוהל של יבוא אישי של רכב לישראל (כאמור, ללא הטבות) – ניתן לעיין במדריך המכס לייבוא אישי:http://ozar.mof.gov.il/customs/rechev.htm. לבירורים במשרד התחבורה , מרכז מידע ארצי – 00972-3-5086905