ביטוח לאומי

הסדרת מעמד של "תושב ישראל" בביטוח לאומי ולצרכי כיסוי של ביטוח בריאות ממלכתי: חובת תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ממלכתי חלה על כל אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל (למעט חריגים הקבועים בחוק). תושב ישראל הוא מי שמרכז חייו נמצא בישראל. מי שחדל להיות תושב ישראל ומבקש לחזור ולהיות מוכר כתושב ישראל, חייב להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה להכרה בתושבות ולמלא שאלון לקביעת תושבות (טופס 628). ניתן למצוא את שאלון התושבות באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי: http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/forms/Pages/default.aspx בכפוף לשאלון התושבות ולהמצאת מסמכים והוכחות לפי דרישת המוסד לביטוח לאומי, יקבע המוסד לביטוח לאומי האם הוא מכיר בפונה כתושב ישראל,…

הסדרת מעמד של "תושב ישראל" בביטוח לאומי ולצרכי כיסוי של ביטוח בריאות ממלכתי:

חובת תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ממלכתי חלה על כל אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל (למעט חריגים הקבועים בחוק). תושב ישראל הוא מי שמרכז חייו נמצא בישראל. מי שחדל להיות תושב ישראל ומבקש לחזור ולהיות מוכר כתושב ישראל, חייב להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה להכרה בתושבות ולמלא שאלון לקביעת תושבות (טופס 628).

ניתן למצוא את שאלון התושבות באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי:

http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/forms/Pages/default.aspx

בכפוף לשאלון התושבות ולהמצאת מסמכים והוכחות לפי דרישת המוסד לביטוח לאומי, יקבע המוסד לביטוח לאומי האם הוא מכיר בפונה כתושב ישראל, וינפיק אישור תושבות. מי שהוכר כתושב ישראל, יהיה זכאי לקבלת שירותי ביטוח בריאות ממלכתי בתנאי שיסיים את תקופת ההמתנה הקבועה בחוק, או ישלם את דמי הפדיון, כמפורט ומוסבר בהמשך. במעמד מילוי טופס הבקשה לתושבות, יש למלא גם טופס בקשה להצטרפות לאחת מקופות החולים על פי בחירת המבקש.

בנוסף, מי שיוכר כתושב ישראל, יהיה חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באופן שוטף וכחוק, מיד לאחר ההכרה בו כתושב ישראל אלא אם חלים עליו הפטורים הקבועים בחוק. יודגש כי חובת התשלום המיידי חלה גם על מי שבחר להמתין את תקופת ההמתנה לשירותי הבריאות.

לצורך הוכחת התושבות למוסד לביטוח לאומי (כולל לגבי ביטוח הבריאות) – יש להצטייד גם במסמכים רלוונטיים המעידים על כך שמרכז החיים של המבקש עובר להיות בישראל, למשל:

  • תעודת תושב חוזר ממשרד הקליטה;
  • אישור על הבאת מטען של חפצי בית לישראל;
  • אישור על רישום ילדים במערכת החינוך בארץ;
  • חוזה על שכירת/ קניית דירה בישראל;
  • אישור עבודה בישראל;
  • אישור על פתיחת חשבון בנק בישראל;
  • מכירת נכסים בחו"ל
  • הפסקת עבודה בחו"ל
  • כל מסמך נוסף שמעיד על כך שמרכז החיים של המבקש הוא בישראל

 לפרטים נוספים – ניתן לעיין באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי:http://www.btl.gov.il/Audience/toshavChozer/Pages/default.aspx

תושב חוזר, שהוכר כתושב ישראל על ידי הביטוח הלאומי זכאי לקצבת זקנה, ככל תושב ישראל, בתנאי שהוא עומד בכל התנאים הקבועים לכך. פירוט של התנאים – ניתן לקבל בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים בישראל, ובאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי – http://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Pages/default.aspx

תושב חוזר שהוכר כתושב ישראל זכאי לקצבת ילדים עבור כל ילד שטרם מלאו לו 18. כדי לקבל קצבת ילדים יש להגיש טופס תביעה אישית לקצבת ילדים, לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.

תושב חוזר עשוי להיות זכאי לקבל קצבת הבטחת הכנסה מהמשרד לקליטת עלייה –לשלושה חודשים, במשך השנה הראשונה לחזרתו. במקרים מסוימים, יתכן ויוכל לקבל קצבת הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי כהשלמה לתמיכה הניתנת מהמשרד לקליטת עלייה.

למבקשים לקבל סיוע בהבטחת הכנסה – מומלץ להתייצב במשרד לקליטת העלייה בתחילת חודש קלנדרי, מאחר ותשלום הבטחת ההכנסה מותנה במועד ההתייצבות במשרד הקליטה, כ"דורש עבודה".

עם תום תקופת הזכאות לתמיכה מהמשרד לקליטת העלייה, התושב החוזר יוכל לבדוק את זכאותו לקבל קצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי. הוא עשוי להיות זכאי לקיצבה בתנאי שהוכר כתושב ישראל והתגורר בארץ כתושב 24 חודשים לפחות (בתקופה זו נלקחת בחשבון גם התקופה שהתגורר בארץ כתושב לפני שעזב את הארץ). כמו כן, עליו לענות גם על שאר תנאי הזכאות לקצבת הבטחת הכנסה.

כדי לקבל את הקצבה, יש למלא טופס תביעה להבטחת הכנסה ולהגישו לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו. לטופס יש לצרף אישור מהמשרד לקליטת העלייה, על התקופה שניתנה תמיכה ממשרד זה.

תושב חוזר אשר סובל מנכות ומבקש לבדוק את זכאותו האישית לקצבאות הקשורות לנכותו –צריך לעשות זאת באמצעות הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי, בסניף הסמוך למקום מגוריו.

א.  תושב חוזר ששהה בחו"ל מעל 5 שנים – ימלא שאלון תושבות, בחירה ורישום לקופת חולים ותביעה לקצבת ילדים בלשכת המשרד לקליטת העלייה, בעת הפגישה לקבלת מעמד של תושב חוזר. המשרד לקליטת העלייה יעביר את הטפסים והבקשות ישירות למוסד לביטוח לאומי.

ב.  תושב חוזר ששהה בחו"ל פחות מ-5 שנים – יפנה בעצמו לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום מגוריו או למחלקת הגבייה של המוסד לביטוח לאומי וימלא שם את הבקשה להכרה בתושבות ואת שאלון התושבות, ויסדיר ישירות מול המוסד לביטוח לאומי את כל הנוגע לביטוח הבריאות. קיימת אפשרות להוריד מאתר האינטרנט שאלון לקביעת תושבות לחוזר מחו"ל . (טופס 628). אולם, אם יש לו ילדים מתחת לגיל 18, הוא ימלא את טופס התביעה לחידוש קיצבת ילדים במשרד לקליטת העלייה והטופס יישלח על ידי המשרד לקליטת העלייה ישירות למוסד לביטוח לאומי.

בדיקת זכאות לקצבאות אחרות תיעשה באופן אישי על ידי כל תושב חוזר ישירות מול המוסד לביטוח הלאומי.

ניתן לעיין באתר המוסד לביטוח לאומי בקשר לנושאים השונים:

נכות כללית-http://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/default.aspx#anchorSpan_79b31585caf24eeca889b7e1e1778f4f

שר"פ- http://www.btl.gov.il/benefits/Attendance_Allowance/Pages/default.aspx

ניידות- http://www.btl.gov.il/benefits/Mobility/Pages/default.aspx

ככלל, כדאי לבדוק זכאויות לקצבאות שונות בהתאם למצב האישי של התושב החוזר כמו כן, כל תושב חוזר שעדיין אינו מועסק במקום עבודה עם שובו לישראל, חייב לפנות אישית למוסד לביטוח לאומי ולהסדיר את התשלום החודשי השוטף המגיע ממנו עבור ביטוח בריאות וביטוח לאומי, מיום ההכרה בו כתושב.

לשאלות כלליות למוסד לביטוח לאומי: מוקד ארצי 00972-4-8812345. מוקד טלפוני למתקשרים מחו"ל 9369669 -00-972-8 פועל בין הימים א'-ה', בין השעות 8:00-15:00 (שעון ישראל). הסברים נוספים ניתן למצוא באתר המוסד לביטוחלאומי: http://www.btl.gov.il/insurance/living_abroad/pages/default.aspx

ביטוח בריאות ממלכתי על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כל תושב ישראל מגיל 18 ומעלה חייב להיות מבוטח בביטוח בריאות ולשלם דמי ביטוח בריאות (למעט מקרים חריגים). מי שהתגורר בחו"ל וחדל להיות תושב ישראל, ולאחר מכן חזר להתגורר בארץוהוכר כתושב ישראל על ידי המוסד לביטוח לאומי, לא יהיה זכאי לקבל שירותים רפואיים, על פי החוק. כדי להיות זכאי לשירותים רפואיים, עומדות בפניו שתי אפשרויות:

האחתלחכות תקופת המתנה של בין חודשיים לשישה חודשים (תלוי במשך השהות בחו"ל) כאשר במהלך התקופה לא יהיה זכאי לקבלת שירותים רפואיים. גם מי שבוחר לחכות את תקופת ההמתנה – חייב לשלם
דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות חודשיים באופן מידי עם שובו ארצה ועם ההכרה בו כתושב ישראל.

השנייהלפדות את תקופת ההמתנה בתשלום "דמי פדיון" בסכום חד פעמי העומד כיום על סך של 10,250 ₪ (עשרת אלפים, מאתיים וחמישים ₪). (התעריף מתעדכן בכל חודש ינואר).

ילדי תושבים חוזרים שהינם מתחת לגיל 18, יקבלו שירותים רפואיים במסגרת ביטוח בריאות ממלכתי באופן מיידי, ללא תקופת המתנה או פדיון, ובתנאי שהוריו הוכרו כתושבים ע"י המוסד לביטוח הלאומי.

כל תושב חוזר מעל גיל 18 חייב לבחור, בהיותו תושב ישראל, בין שתי האופציות הנ"ל: המתנה או פדיון.

א.  מי שבחר להמתין ללא ביטוח בריאות ממלכתי – חייב לקבל הכרה כ"תושב ישראל" על ידי המוסד לביטוח לאומי על מנת שתקופת ההמתנה תיכנס לתוקף. יש לחכות את תקופת ההמתנה בארץ . שהייה של 25 ימים רצופים לפחות בישראל – תיחשב כחודש של המתנה. במהלך התקופה לא יהיה התושב החוזר זכאי לקבל שירותים רפואיים במסגרת ביטוח בריאות ממלכתי. עם תום תקופת ההמתנה – יהיה התושב החוזר זכאי
לקבל שירותים רפואיים, בתנאי, כאמור, שהוכר כתושב ישראל על ידי המוסד לביטוח לאומי. בזמן תקופת ההמתנה, רשאי הממתין לבטח את עצמו בביטוח בריאות פרטי.

מי שבחר להמתין ונקבעה לו תקופת המתנה, ונאלץ לצאת לחו"ל ולשהות שם לצורך עבודתו או לצורך קבלת טיפולים רפואיים ולכן אינו יכול להמתין בישראל לפחות 25 ימים רצופים בחודש – תקופת ההמתנה תחושב לו באופן שונה. כדי שהביטוח הלאומי ייחשב את תקופת ההמתנה באופן שונה עקב עבודה או טיפול רפואי בחו"ל, וכדי לנסות לא לאבד את תקופת ההמתנה שכבר נצברה –יש להגיש בקשה מיוחדת בעניין זה – (טפסים בל/109, בל/110, בל/111) למחלקת הגבייה בסניף הביטוח הלאומי שבמקום המגורים.

 לאופן חישוב תקופת ההמתנה ראו ההסברים באתר המוסד לביטוח לאומי:http://www.btl.gov.il/Insurance/Living_abroad/Pages/chishuvTkufatHamtana.aspx

ב. פדיון תקופת ההמתנה – נעשה, כאמור, באמצעות תשלום מיוחד הקבוע בחוק – – 10,250 ₪. מי שפודה את תקופת ההמתנה באמצעות תשלום דמי הפדיון, פטור מתקופת המתנה. ניתן לשלם את דמי הפדיון בתשלום אחד עד 6 תשלומים. קבלת השירותים הרפואיים במסגרת ביטוח הבריאות הממלכתי תחל רק לאחר סיום התשלומים ובתנאי שהמוסד לביטוח לאומי הכיר במשלם כתושב ישראל. ניתן לשלם (גם מחו"ל) באמצעות כרטיס אשראי, באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי –www.btl.gov.il -"אתר התשלומים". (לפני התשלום יש לפנות לבנק לחו"ל ולבקש ממנו לאפשר את ביצוע התשלום באמצעות כרטיס האשראי, באתר).

כמו כן, ניתן לשלם בשיק בנקאי של בנק ישראלי בלבד, ובתשלום אחד בלבד עבור כל דמי הפדיון: את השיק הבנקאי יש לכתוב לפקודת – "המוסד לביטוח לאומי" ולציין עליו"למוטב בלבד". את השיק כדאי לשלוח בדואר רשום. יש לצרף פרטים אישיים: מספר תעודת זהות, שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל (אם יש) וכתובת למשלוח הקבלה.

את השיקים יש לשלוח לאגף בריאות, המוסד לביטוח לאומי, שדרות וייצמן 13, ירושלים 91909, ולציין על המעטפה – לידי גב' תלמה פרידברג. קבלה תישלח ישירות לכתובת שציין השולח.

ניתן לבצע תשלום טלפוני – אצל גב' תקווה כרמל: טלפון: 972-2-6709509 בימים א', ג', ה' – בין השעות 9:00-13:30, שעון ישראל.

מוקד מידע טלפוני לשאלות הנוגעות לביטוח בריאות ממלכתי : טל': 02-6463478 ימים א' ג' ה' 09:00-13:00, פקס 02-6520616

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

Check Also
Close
Back to top button