רשות מס ההכנסה IRS

מערכת מס ההכנסה בארצות הברית ספטמבר 26, 2003  מאת נתן שחורי , MBA , כלכלן, יועץ מס ארה"ב  אוגוסט 2003 חשיבות הכרת מערכת המס בארה"ב לעובדים ישראלים  התפתחות תעשיית ההיי-טק בישראל, הקשרים ההדוקים עם חברות רב לאומיות, ופעילות חברות ישראליות בשווקי הכספים האמריקאיים גורמים לניידות רבה של מידע ועובדים בין ישראל לארה"ב . מדענים ומהנדסים ישראלים רבים יוצאים לארה"ב לתקופות עבודה ארעיות ולהשתלמויות בחברות אם אמריקאיות ובחברות בת בארה"ב . עם הגיעם לארה"ב ובמשך תקופת שהותם שם, הם נפגשים עם מערכת מס הכנסה חדשה וזרה להם , שונה מזאת שהיו רגילים אליה בישראל. לפיכך רצוי להתעדכן בחוקי המס לפני היציאה לארה"ב . חובת הדיווח בארה"ב, כל מי שיש לו הכנסה, בדרך כלל חייב להגיש…

מערכת מס ההכנסה בארצות הברית
ספטמבר 26, 2003 
מאת נתן שחורי , MBA , כלכלן, יועץ מס ארה"ב 
אוגוסט 2003

חשיבות הכרת מערכת המס בארה"ב לעובדים ישראלים 
התפתחות תעשיית ההיי-טק בישראל, הקשרים ההדוקים עם חברות רב לאומיות, ופעילות חברות ישראליות בשווקי הכספים האמריקאיים גורמים לניידות רבה של מידע ועובדים בין ישראל לארה"ב .
מדענים ומהנדסים ישראלים רבים יוצאים לארה"ב לתקופות עבודה ארעיות ולהשתלמויות בחברות אם אמריקאיות ובחברות בת בארה"ב .
עם הגיעם לארה"ב ובמשך תקופת שהותם שם, הם נפגשים עם מערכת מס הכנסה חדשה וזרה להם ,
שונה מזאת שהיו רגילים אליה בישראל. לפיכך רצוי להתעדכן בחוקי המס לפני היציאה לארה"ב .

חובת הדיווח
בארה"ב, כל מי שיש לו הכנסה, בדרך כלל חייב להגיש דוחו"ת סוף שנתיים לשלטונות מס ההכנסה, והדוחות השנתיים הם ההתחשבנות הסופית של הנישום עם שלטונות המס .
אזרחי ארה"ב, גם אם אינם חיים בארה"ב, גם כן חייבים לדווח לשלטונות המס האמריקאיים על הכנסותיהם מחוץ לארה"ב. קיימת מערכת פטורים הפוטרת ממס הכנסות זרות .
בסוף השנה יש להגיש דו"ח נפרד לכל אחת מהרשויות – רשות המס הפדרלית, רשות המס של המדינה בה חיים, ורשות המס המקומית .

מערכות המס
רשות המס המרכזית בארה"ב, 'רשות המס הפדרלית ' – INTERNAL REVENUE SERVICE, הנה חלק ממשרד האוצר האמריקאי, והיא האחראית על גביית מסי ההכנסה הפדרליים .
בנוסף לרשות הפדרלית קיימות רשויות מס נוספות, עצמאיות ברב מדינות ארה"ב, כאשר כל מערכת אחראית לגביית מסי הכנסה בתחומי המדינה בלבד, ולכל מדינה מערכת חוקי מס משלה .
למספר ערים מערכות מס משלהן והן גובות מסי הכנסה בתחומן .
חוקי המס הפדרליים זהים בכל ארה"ב, אולם המערכת מבחינה בין אזרחי ותושבי ארה"ב לבין זרים .
כללי הדיווח משתנים אם הנישום הוא אזרח או תושב ארה"ב ( בעל GREEN CARD ), או אם הוא זר בעל ויזה לשהייה ארוכה ורשיון עבודה .
הבחנות אלה קובעות את סוג וצורת הדיווח המתאימה, את סוגי ההכנסות החייבות בדיווח, את סוגי ההוצאות המוכרות ואת שיעורי המס שישולמו .
חוקי המס של המדינות ושל הרשויות המקומיות שונים ולכל רשות חוקי מס משלה הקובעים את צורת הדיווח, ההכנסות החייבות במס וההוצאות המוכרות .
מספר המדינות רב ומערכות המס שונות, לפיכך, תתרכז סקירה זאת במערכת המס הפדרלית בלבד .

הכנסות החייבות בדיווח 
הכנסות ממשכורת 
עובד שכיר המקבל משכורת במקום עבודתו משלם מקדמות מס משכרו .
המסים המנוכים מהשכר השוטף הם מס הכנסה פדרלי, מס הכנסה למדינה ולרשות המקומית ודמי 
ביטוח לאומי .
בסוף השנה מקבל העובד מהמעביד טופס W-2שהוא טופס ריכוז שנתי של המשכורת וניכויי המס השונים. טופס זה משמש להכנת דו"ח המס השנתי. המעביד שולח עותקים של טופס זה לשלטונות המס השונים אשר בודקים את נכונות הדיווח .
הכנסות מריבית, דיוידנדים ורוחי הון ממכירת ניירות ערך – 
בנקים חברות השקעות, קרנות נאמנות, חברות ביטוח ומוסדות כספיים אחרים מדווחים לנישום ולשלטונות על הכנסות אלו. הדיווח נעשה על גבי טופסי 1099 אשר משמשים בהכנת הדו"ח השנתי .
רווחי הון ממכירת ניירות ערך בדרך כלל חייבים במס בארה"ב, והפסדים ניתנים לקיזוז .

הכנסות מעסק עצמאי, דמי ייעוץ – 
כל הכנסה מעיסוק במעמד של עצמאי חייבת בדיווח .
ניתן לקזז הוצאות כמו שימוש ברכב, נסיעות ושהיות מחוץ לעיר ובחו"ל, שכר דירה, וכל הוצאה אחרת הנובעת מתפעול העסק .
הכנסות מהשכרת נכסי דלא ניידי, ציוד ומכונות – 
השכרת נכסי דלא ניידי למגורים או לעסקים, השכרת ציוד ומכונות, חייבים בדיווח סוף שנתי. ההוצאות שניתן לנכות מהכנסות אלו הן הוצאות האחזקה למיניהן, מסי רכוש, ריבית על הלוואות ומשכנתאות, הוצאות ניהול והוצאות קשורות אחרות .
לגבי השכרת דירות מגורים בישראל במקרים מסוימים יכולה ההשכרה לשמש כמקלט מס בארה"ב בגלל הוצאות מוכרות, ניכויי פחת ונסיעות לישראל בעסקי הדירה. כאשר גובה ההוצאות עולה על ההכנסות נוצרת הכנסה שלילית שמפחיתה את ההכנסה החייבת במס .
אופציות מניות לעובדים – 
אופציות הן זכויות הניתנות לעובדים לרכוש מניות של החברה במחיר מופחת וקבוע מראש ובמועד מסוים. בדרך כלל, בעת קבלת ו/או מימוש ו/או מכירת האופציות תיווצר הכנסה חייבת במס. קיימים מספר סוגי אופציות וכללי המיסוי משתנים בהתאם. קיימים כללים ושיקולים שונים הקשורים לנושא האופציות ועובדים המשתתפים בתכניות אופציות חייבים לבדוק את ההיבטים השונים .

הוצאות מוכרות 
הוצאות רפואיות 
הוצאות עבור כל בני המשפחה כוללות דמי ביטוח רפואי, תשלומים לרופאים ורופאי שיניים, דמי אשפוז בבתי חולים טיפולי מרפאה למיניהם, עדשות מגע ומשקפיים, והוצאות נסיעה לצרכים רפואיים גם אם הנסיעה חייבת להיות מחוץ לעיר או לחו"ל .
הוצאות מסים – 
מסי המדינה והמסים המקומיים המנוכים מהשכר מוכרים כהוצאה בדיווח הפדרלי. כמו כן ניתן לנכות מסי ארנונה על בית המגורים ומסי רכוש ואגרות שונות על מכוניות, סירות ופרטי רכוש אחרים .
הוצאות ריבית – 
הוצאות ריבית משכנתא על בתי מגורים ועלויות ריבית על הלוואות לצורך השקעות ורכישות ניירות ערך .
תרומות – 
למוסדות ללא מטרת רווח מתחלקות לשלושה סוגי תרומות הוצאות אישיות הכרוכות בעבודה התנדבותית, תרומות במזומן לבתי כנסת, אגודות רפואיות ומוסדות צדקה אחרים, ותרומות חפצים כמו ביגוד, רהיטים וחפצי בית, מכשירים חשמליים ספרים ועוד אשר ערכם הכספי – תרומתי נקבע עפ"י כללים הקבועים בחוק .
הוצאות מקצועיות כלליות – 
כוללות הוצאות שימוש ברכב העובד לצורכי המעביד, רכישת כלים ומכשירי עבודה, ספרות מקצועית, נסיעות לכנסים והוצאות לימודים שנועדו לעדכון הידע המקצועי הדרוש לביצוע התפקיד .
הוצאות שהיה זמנית – 
מתייחסות לעובדים המוגדרים כעובדים הרחק מהבית וזכאים לניכוי הוצאות נסיעה ומחיה במקום עבודתם הזמני .

השהיה הזמנית מוגדרת בחוק כשהיה לצורכי עבודה שאינה עולה על שנה אחת ואז ניתן לנכות הוצאות נסיעה למקום העבודה, הוצאות שכר דירה והוצאות מגורים נלוות, ודמי כלכלה יומיים. העובד הזמני יכול להגיע מארץ זרה לארה"ב או ממדינה אחת למדינה אחרת בתוך ארה"ב המרוחקת מכדי לשוב מדי יום הביתה .
במידה והעובד הגיע למקום עבודתו הזמני או החדש לתקופה העולה על שנה אחת ואינו עומד בתנאי השהיה הזמנית, יוכל לנכותהוצאות מעבר הכוללות טיסות, נסיעות והעברת תכולת בית וחפצים עבורו ועבור בני משפחתו 
הוצאות גני ילדים ושמרטף – 
מוכרות כאשר שני ההורים עובדים או לומדים יום לימודים מלא .
בנוסף להוצאות המוכרות ניתן להפריש לקופות גמל אישיות מסוג IRA או במעין ביטוחי מנהלים 
מסוג K 401.

ניכויים אישיים
בנוסף לדיווח ההכנסות וניכוי ההוצאות, ניתן לנכות סכומי ניכוי אישיים עבור כל אחד מבני המשפחה הכלולים בדו"ח. כך לדוגמא, יחיד רווק יקבל נקודת ניכוי אחת, זוג נשוי עם שני ילדים יקבל ארבע נקודות ניכוי, והורה יחיד עם ילד אחד יקבל שתי נקודות ניכוי. סכום נקודת הניכוי לשנת המס 2003 הוא 3,050 ומתעדכן מדי שנה. כך שמשפחה בת ארבע נפשות יכולה לקזז 12,100 $ מהכנסתה בחישוב המס הסופי .
בכדי להנות מנקודות הניכוי חייב כל אחד מבני המשפחה במספר זיהוי – מספר SOCIAL SECURITY או מספר חלופי – ITIN .

חישוב המס והגשת הדוחו"ת
גובה המס הסופי, לאחר ניכוי ההוצאות ונקודות הניכוי האישיות נקבע על ההכנסה החייבת במס עפ"י צורת הדיווח הנדרשתוטבלאות המס המתאימות .
טבלאות המס מתייחסות למצב המשפחתי המתאים – רווק, זוג נשוי, בעל ואישה המדווחים בנפרד, והורה יחיד .
מדרגות המס הפדרלי מתחילות מגובה % 10 על ההכנסה החייבת במס, ומטפסות באופן הדרגתי 
לכ- % 35 בדרגות הכנסה גבוהות מאד 
מסי ההכנסה במדינות משתנים ממדינה למדינה, אך באופן כללי מגיעים בערך לכ – 1/3 מהמס הפדרלי .
במידה והנישום שילם במשך השנה, אם בצורת ניכויי שכר או בצורת מקדמות מס, יותר מחבות המס הסופית, יקבל החזר מס לאחר הגשת הדו"ח. אם שילם פחות מדי, ישלים את חבות המס 

שנת המס מתחילה ב-1 בינואר ומסתיימת ב-31 בדצמבר. את הדוחו"ת יש להגיש, בדרך כלל, עד 15 באפריל של השנה הבאה .
את הדוחות אפשר להגיש ע"י משלוח הדוחו"ת בדואר למשרדי המס המתאימים או בדיווח אלקטרוני ישירות למחשבי שלטונות המס .
תשלומי המס הסופיים ישולמו בהמחאות או בכרטיסי אשראי, החזרים יתקבלו בהמחאות או יופקדו ישירות בחשבון הבנק .

ביקורת דוחו"ת
דוחו"ת המס בארה"ב חשופים לביקורת ע"י שלטונות המס ובחירת הדוחות לביקורת נעשית ע"י סוגי מדגם שונים .
בגלל שרב ההכנסות וחלק מסוגי ההוצאות מדווחים לשלטונות המס ע"י מעבידים, בנקים וכדו', נעשות הצלבות נתונים ובדיקות מחשב לבדיקת נכונות הדוחות השנתיים. יש להקפיד על דיווחים נכונים ומדויקים בכדי להימנע מביקורות מס מיותרות. כמו כן יש לשמור על כל המסמכים וקבלות הקשורים לדוחות במידה ויידרשו ע"י שלטונות המס .


סיכום
לכאורה נראה כי שיעורי המס בארה"ב אינם גבוהים והמערכת פשוטה למדי, אך יש לנהוג בהקפדה מירבית בהגשת דוחו"ת המס. בגלל גובה מסי ההכנסה לרשויות המס השונות, יכולים המסים, בעיקר בדרגות הכנסה בינוניות וגבוהות, להגיע לרמות מס דומות לאלו בישראל .
היערכות ותכנון מס מוקדמים, תוך כדי קבלת ייעוץ מקצועי יביאו לחסכון מס מרבי 
מומלץ מאד לקבל ייעוץ והדרכה לפני יציאה לארה"ב ולקראת חזרה לישראל . 
נתן שחורי, בעל תואר BA בכלכלה ותואר MBA במנהל עסקים מאוניברסיטאות בארה"ב, הוא בעל משרד לייעוץ מס בארה"ב, בעל ניסיון בן 30 שנה בתחום המיסוי והתמחות בהשלכות בינלאומיות של המיסוי האמריקאי. קשור בקשרי עבודה הדוקים עם משרדי רואי חשבון בישראל, חברות כוח אדם המתמחות בהשמת עובדי HIGHTECH, חברות לתיווך נדל"ן ישראליות המתמחות בשוק האמריקאי, ועורכי דין בנושאי ויזות והגירה לארה"ב .
לשאלות והבהרות ניתן להתקשר ל 
NATHAN M. SCHORI, MBA, B & S TAX SERVICES, U.S. Income Tax Consulting
10620 Katella Ave.AnaheimCA 92804
Tel. (714) 999-6778 Fax (714) 999-6770

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

Check Also
Close
Back to top button