ביטוח לאומי

הסדרת מעמד של "תושב ישראל" בביטוח לאומי ולצרכי כיסוי של ביטוח בריאות ממלכתי:

חובת תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ממלכתי חלה על כל אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל (למעט חריגים הקבועים בחוק). תושב ישראל הוא מי שמרכז חייו נמצא בישראל. מי שחדל להיות תושב ישראל ומבקש לחזור ולהיות מוכר כתושב ישראל, חייב להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה להכרה בתושבות ולמלא שאלון לקביעת תושבות (טופס 628).

ניתן למצוא את שאלון התושבות באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי:

http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/forms/Pages/default.aspx

בכפוף לשאלון התושבות ולהמצאת מסמכים והוכחות לפי דרישת המוסד לביטוח לאומי, יקבע המוסד לביטוח לאומי האם הוא מכיר בפונה כתושב ישראל, וינפיק אישור תושבות. מי שהוכר כתושב ישראל, יהיה זכאי לקבלת שירותי ביטוח בריאות ממלכתי בתנאי שיסיים את תקופת ההמתנה הקבועה בחוק, או ישלם את דמי הפדיון, כמפורט ומוסבר בהמשך. במעמד מילוי טופס הבקשה לתושבות, יש למלא גם טופס בקשה להצטרפות לאחת מקופות החולים על פי בחירת המבקש.

בנוסף, מי שיוכר כתושב ישראל, יהיה חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באופן שוטף וכחוק, מיד לאחר ההכרה בו כתושב ישראל אלא אם חלים עליו הפטורים הקבועים בחוק. יודגש כי חובת התשלום המיידי חלה גם על מי שבחר להמתין את תקופת ההמתנה לשירותי הבריאות.

לצורך הוכחת התושבות למוסד לביטוח לאומי (כולל לגבי ביטוח הבריאות) – יש להצטייד גם במסמכים רלוונטיים המעידים על כך שמרכז החיים של המבקש עובר להיות בישראל, למשל:

 • תעודת תושב חוזר ממשרד הקליטה;
 • אישור על הבאת מטען של חפצי בית לישראל;
 • אישור על רישום ילדים במערכת החינוך בארץ;
 • חוזה על שכירת/ קניית דירה בישראל;
 • אישור עבודה בישראל;
 • אישור על פתיחת חשבון בנק בישראל;
 • מכירת נכסים בחו"ל
 • הפסקת עבודה בחו"ל
 • כל מסמך נוסף שמעיד על כך שמרכז החיים של המבקש הוא בישראל

 לפרטים נוספים – ניתן לעיין באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי:http://www.btl.gov.il/Audience/toshavChozer/Pages/default.aspx

תושב חוזר, שהוכר כתושב ישראל על ידי הביטוח הלאומי זכאי לקצבת זקנה, ככל תושב ישראל, בתנאי שהוא עומד בכל התנאים הקבועים לכך. פירוט של התנאים – ניתן לקבל בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים בישראל, ובאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי – http://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Pages/default.aspx

תושב חוזר שהוכר כתושב ישראל זכאי לקצבת ילדים עבור כל ילד שטרם מלאו לו 18. כדי לקבל קצבת ילדים יש להגיש טופס תביעה אישית לקצבת ילדים, לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.

תושב חוזר עשוי להיות זכאי לקבל קצבת הבטחת הכנסה מהמשרד לקליטת עלייה –לשלושה חודשים, במשך השנה הראשונה לחזרתו. במקרים מסוימים, יתכן ויוכל לקבל קצבת הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי כהשלמה לתמיכה הניתנת מהמשרד לקליטת עלייה.

למבקשים לקבל סיוע בהבטחת הכנסה – מומלץ להתייצב במשרד לקליטת העלייה בתחילת חודש קלנדרי, מאחר ותשלום הבטחת ההכנסה מותנה במועד ההתייצבות במשרד הקליטה, כ"דורש עבודה".

עם תום תקופת הזכאות לתמיכה מהמשרד לקליטת העלייה, התושב החוזר יוכל לבדוק את זכאותו לקבל קצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי. הוא עשוי להיות זכאי לקיצבה בתנאי שהוכר כתושב ישראל והתגורר בארץ כתושב 24 חודשים לפחות (בתקופה זו נלקחת בחשבון גם התקופה שהתגורר בארץ כתושב לפני שעזב את הארץ). כמו כן, עליו לענות גם על שאר תנאי הזכאות לקצבת הבטחת הכנסה.

כדי לקבל את הקצבה, יש למלא טופס תביעה להבטחת הכנסה ולהגישו לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו. לטופס יש לצרף אישור מהמשרד לקליטת העלייה, על התקופה שניתנה תמיכה ממשרד זה.

תושב חוזר אשר סובל מנכות ומבקש לבדוק את זכאותו האישית לקצבאות הקשורות לנכותו –צריך לעשות זאת באמצעות הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי, בסניף הסמוך למקום מגוריו.

א.  תושב חוזר ששהה בחו"ל מעל 5 שנים – ימלא שאלון תושבות, בחירה ורישום לקופת חולים ותביעה לקצבת ילדים בלשכת המשרד לקליטת העלייה, בעת הפגישה לקבלת מעמד של תושב חוזר. המשרד לקליטת העלייה יעביר את הטפסים והבקשות ישירות למוסד לביטוח לאומי.

ב.  תושב חוזר ששהה בחו"ל פחות מ-5 שנים – יפנה בעצמו לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום מגוריו או למחלקת הגבייה של המוסד לביטוח לאומי וימלא שם את הבקשה להכרה בתושבות ואת שאלון התושבות, ויסדיר ישירות מול המוסד לביטוח לאומי את כל הנוגע לביטוח הבריאות. קיימת אפשרות להוריד מאתר האינטרנט שאלון לקביעת תושבות לחוזר מחו"ל . (טופס 628). אולם, אם יש לו ילדים מתחת לגיל 18, הוא ימלא את טופס התביעה לחידוש קיצבת ילדים במשרד לקליטת העלייה והטופס יישלח על ידי המשרד לקליטת העלייה ישירות למוסד לביטוח לאומי.

בדיקת זכאות לקצבאות אחרות תיעשה באופן אישי על ידי כל תושב חוזר ישירות מול המוסד לביטוח הלאומי.

ניתן לעיין באתר המוסד לביטוח לאומי בקשר לנושאים השונים:

נכות כללית-http://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/default.aspx#anchorSpan_79b31585caf24eeca889b7e1e1778f4f

שר"פ- http://www.btl.gov.il/benefits/Attendance_Allowance/Pages/default.aspx

ניידות- http://www.btl.gov.il/benefits/Mobility/Pages/default.aspx

ככלל, כדאי לבדוק זכאויות לקצבאות שונות בהתאם למצב האישי של התושב החוזר כמו כן, כל תושב חוזר שעדיין אינו מועסק במקום עבודה עם שובו לישראל, חייב לפנות אישית למוסד לביטוח לאומי ולהסדיר את התשלום החודשי השוטף המגיע ממנו עבור ביטוח בריאות וביטוח לאומי, מיום ההכרה בו כתושב.

לשאלות כלליות למוסד לביטוח לאומי: מוקד ארצי 00972-4-8812345. מוקד טלפוני למתקשרים מחו"ל 9369669 -00-972-8 פועל בין הימים א'-ה', בין השעות 8:00-15:00 (שעון ישראל). הסברים נוספים ניתן למצוא באתר המוסד לביטוחלאומי: http://www.btl.gov.il/insurance/living_abroad/pages/default.aspx

ביטוח בריאות ממלכתי על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כל תושב ישראל מגיל 18 ומעלה חייב להיות מבוטח בביטוח בריאות ולשלם דמי ביטוח בריאות (למעט מקרים חריגים). מי שהתגורר בחו"ל וחדל להיות תושב ישראל, ולאחר מכן חזר להתגורר בארץוהוכר כתושב ישראל על ידי המוסד לביטוח לאומי, לא יהיה זכאי לקבל שירותים רפואיים, על פי החוק. כדי להיות זכאי לשירותים רפואיים, עומדות בפניו שתי אפשרויות:

האחתלחכות תקופת המתנה של בין חודשיים לשישה חודשים (תלוי במשך השהות בחו"ל) כאשר במהלך התקופה לא יהיה זכאי לקבלת שירותים רפואיים. גם מי שבוחר לחכות את תקופת ההמתנה – חייב לשלם
דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות חודשיים באופן מידי עם שובו ארצה ועם ההכרה בו כתושב ישראל.

השנייהלפדות את תקופת ההמתנה בתשלום "דמי פדיון" בסכום חד פעמי העומד כיום על סך של 10,250 ₪ (עשרת אלפים, מאתיים וחמישים ₪). (התעריף מתעדכן בכל חודש ינואר).

ילדי תושבים חוזרים שהינם מתחת לגיל 18, יקבלו שירותים רפואיים במסגרת ביטוח בריאות ממלכתי באופן מיידי, ללא תקופת המתנה או פדיון, ובתנאי שהוריו הוכרו כתושבים ע"י המוסד לביטוח הלאומי.

כל תושב חוזר מעל גיל 18 חייב לבחור, בהיותו תושב ישראל, בין שתי האופציות הנ"ל: המתנה או פדיון.

א.  מי שבחר להמתין ללא ביטוח בריאות ממלכתי – חייב לקבל הכרה כ"תושב ישראל" על ידי המוסד לביטוח לאומי על מנת שתקופת ההמתנה תיכנס לתוקף. יש לחכות את תקופת ההמתנה בארץ . שהייה של 25 ימים רצופים לפחות בישראל – תיחשב כחודש של המתנה. במהלך התקופה לא יהיה התושב החוזר זכאי לקבל שירותים רפואיים במסגרת ביטוח בריאות ממלכתי. עם תום תקופת ההמתנה – יהיה התושב החוזר זכאי
לקבל שירותים רפואיים, בתנאי, כאמור, שהוכר כתושב ישראל על ידי המוסד לביטוח לאומי. בזמן תקופת ההמתנה, רשאי הממתין לבטח את עצמו בביטוח בריאות פרטי.

מי שבחר להמתין ונקבעה לו תקופת המתנה, ונאלץ לצאת לחו"ל ולשהות שם לצורך עבודתו או לצורך קבלת טיפולים רפואיים ולכן אינו יכול להמתין בישראל לפחות 25 ימים רצופים בחודש – תקופת ההמתנה תחושב לו באופן שונה. כדי שהביטוח הלאומי ייחשב את תקופת ההמתנה באופן שונה עקב עבודה או טיפול רפואי בחו"ל, וכדי לנסות לא לאבד את תקופת ההמתנה שכבר נצברה –יש להגיש בקשה מיוחדת בעניין זה – (טפסים בל/109, בל/110, בל/111) למחלקת הגבייה בסניף הביטוח הלאומי שבמקום המגורים.

 לאופן חישוב תקופת ההמתנה ראו ההסברים באתר המוסד לביטוח לאומי:http://www.btl.gov.il/Insurance/Living_abroad/Pages/chishuvTkufatHamtana.aspx

ב. פדיון תקופת ההמתנה – נעשה, כאמור, באמצעות תשלום מיוחד הקבוע בחוק – – 10,250 ₪. מי שפודה את תקופת ההמתנה באמצעות תשלום דמי הפדיון, פטור מתקופת המתנה. ניתן לשלם את דמי הפדיון בתשלום אחד עד 6 תשלומים. קבלת השירותים הרפואיים במסגרת ביטוח הבריאות הממלכתי תחל רק לאחר סיום התשלומים ובתנאי שהמוסד לביטוח לאומי הכיר במשלם כתושב ישראל. ניתן לשלם (גם מחו"ל) באמצעות כרטיס אשראי, באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי –www.btl.gov.il -"אתר התשלומים". (לפני התשלום יש לפנות לבנק לחו"ל ולבקש ממנו לאפשר את ביצוע התשלום באמצעות כרטיס האשראי, באתר).

כמו כן, ניתן לשלם בשיק בנקאי של בנק ישראלי בלבד, ובתשלום אחד בלבד עבור כל דמי הפדיון: את השיק הבנקאי יש לכתוב לפקודת – "המוסד לביטוח לאומי" ולציין עליו"למוטב בלבד". את השיק כדאי לשלוח בדואר רשום. יש לצרף פרטים אישיים: מספר תעודת זהות, שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל (אם יש) וכתובת למשלוח הקבלה.

את השיקים יש לשלוח לאגף בריאות, המוסד לביטוח לאומי, שדרות וייצמן 13, ירושלים 91909, ולציין על המעטפה – לידי גב' תלמה פרידברג. קבלה תישלח ישירות לכתובת שציין השולח.

ניתן לבצע תשלום טלפוני – אצל גב' תקווה כרמל: טלפון: 972-2-6709509 בימים א', ג', ה' – בין השעות 9:00-13:30, שעון ישראל.

מוקד מידע טלפוני לשאלות הנוגעות לביטוח בריאות ממלכתי : טל': 02-6463478 ימים א' ג' ה' 09:00-13:00, פקס 02-6520616

הקריטריונים לקבלת הכרה כתושב חוזר

1. אזרח ישראלי. בן 17 ומעלה בעת שובו לישראל.

2. שהה בחו"ל מעל שנתיים.

### סיוע ביזמות עסקית יינתן לתושבים חוזרים ששהו בחו"ל מעל 3 שנים.

### סיוע למדענים חוזרים ע"י המרכז לקליטה במדע יינתן למי ששהה בחו"ל מעל 5 שנים

3. הוא או בן/בת זוג או אחד מהוריו, לא נשלח לחו"ל כדי להיות מועסק מטעם אחד הגורמים המפורטים להלן (אלא אם עברו 5 שנים מתום השליחות): מדינת ישראל, רשות מרשויות מדינת ישראל (כולל חברות ממשלתיות), ההסתדרות הציונית העולמית או רשות מרשויותיה, הסוכנות היהודית, קק"ל, קרן היסוד, המגבית, הבונדס.

4. לא ביקר בארץ למעלה מ-4 חודשים בשנה בתקופה רצופה או במצטבר, בכל אחת מהשנתיים האחרונות שקדמו ליום השיבה. ביקור שיחל בשנה אחת ויימשך ברצף לשנה הבאה ייחשב כביקור אחד (ליזמים – בשלוש השנים שקדמו ליום השיבה ולמדענים – בחמש השנים שקדמו ליום השיבה).

5. לא קיבל בעבר סיוע כתושב חוזר ממשרד הקליטה. לא קיבל בעבר סיוע כתושב חוזר ממשרד הקליטה (למעט מצב בו חלפו לפחות 10 שנים מאז הוכר כתושב חוזר בפעם הראשונה ושהה לאחר מכן לפחות 6 שנים בחו"ל – אז יוכר כתושב חוזר בפעם השנייה).

נושאים כלליים

 • שירות צבאי – – אגף משאבי אנוש בצה"ל www.aka.idf.il/giyus/main, או בבירור טלפוני מול הקונסוליה הישראלית בטלפון 415-844-7510 או קצין מדור חו"ל – סג"מ שגב גבאי: infohul@idf.gov.il 03-7387012
  מילואים: www.aka.idf.il\miluim

 

 • תוכניות "מסע" – תכניות לצעירים המבקשים לטעום מישראל www.masaisrael.org

 

 • תכנית נעל"ה – תכנית של משרד החינוך הישראלי בשיתוף הסוכנות היהודית, המיועדת לצעירים בגיל 15, ומאפשרת שילוב בלימודים בישראל: http://www.naale-il.org/he/.

 

 • גרעין צבר – מיועד לצעירים שמעוניינים לחזור לישראל ולשרת שירות מלא בצה"ל. התוכנית מורכבת מפעילות קבוצתית, וחברי הגרעין עוברים תהליך של הכנה לקראת החזרה ארצה. עם ההגעה לארץ, נקלטים חברי הגרעין בקיבוץ, עוברים תהליך הכנה ושיפור השפה העברית, ומשרתים בצבא במסלול אישי. התוכנית מתקיימת בצפון אמריקה, אנגליה וישראל. לפרטים:www.israelscouts.org

 

 • נהיגה בישראל והמרת רישיון לבירורים מחו"ל – 972-3-5086905, ומהארץ *5678. המוקד פועל בימים א'-ה' מהשעה 07:00 עד 20:00 (שעון ישראל) ובימי ו' וערבי חג מ-07:00 עד 12:00. לבדיקת ההנחיות לאנשים עם מוגבלויות – יש לפנות ישירות למשרד הרישוי.אתר משרד התחבורה – www.mot.gov.il

 

 

 • בירורים לגבי זכאות לקיצבאות במדינות שלהן יש לישראל אמנות בתחום הביטחון הסוציאלי: היחידה לקשרי חוץ לאמנות בי"ל – המוסד לביטוח לאומי, שד' ויצמן 13 ת.ד. 90009 ירושלים 91909 טלפון 08-9369669 פקס: 02-6512683 דוא"לliaison@nioi.gov.il

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר של המוסד לביטוח לאומי: http://www.btl.gov.il/About/faq/אמנות%20בינלאומיות/Pages/default.aspx

 • התיישבות בקיבוצים – התנועה הקיבוצית www.kibbutz.org.il – האתר כולל מידע לגבי מספרי טלפון וכתובות דואר אלקטרוני של בעלי תפקידים רלוונטיים.
 • התנדבות בקיבוציםkpc@kibbutzvounteers.org.il התיישבות בנגב ובגליל – מרכז המידע של תנועת אור להתיישבות בנגב ובגליל דיור, תעסוקה, קהילה, תרבות, תיירות וחינוך בנגב ובגליל. כל התשובות בשיחת טלפון אחת, 972-8-6299000, שלוחה 3. www.or1.org.il והרשות לפיתוח הנגב והגליל – www.galil.gov.il

 

ילדים ונוער – חינוך וסיוע בלימודי השפה העברית

ילדי תושבים חוזרים שהינם בני 16 ומעלה, החוזרים לישראל בין החודשים אפריל-יוני, יוכלו להשתלב באולפן למבוגרים בחודשי הקיץ, טרם כניסתם ללימודים סדירים בבית הספר. רצוי לברר במחלקת החינוך של הרשות המקומית הימצאותו של אולפן מרכזי לתלמידים עולים.

"תלמיד תושב חוזר" – מוגדר במשרד החינוך כמי שיצא מהארץ ושהה בחו"ל לפחות 4 שנות לימוד רצופות או 6 שנים במהלך שנות הלימוד בכיתות א'-ט'.

מי שהוריו תושבים חוזרים אבל הוא נולד בחו"ל – דינו כדין תלמיד עולה

הקלות בבחינות הבגרות– תלמיד תושב חוזר שחזר לישראל בכתה ז' או בגיל 13 ומעלה, זכאי להקלות בבחינת הבגרות כדין עולה וותיק. תלמיד תושב חוזר שלא למד במערכת החינוך בישראל וחזר לארץ אחרי שמלאו לו 15 שנים או לכיתה י', זכאי להקלות בבחינת הבגרות כדין עולה חדש.

שעות תיגבור– תלמידים תושבים חוזרים זכאים להקצאה ייחודית של שעות לשיפור השפה ולהשלמת פערים במקצועות הלימוד בהתאם לתאריך שובם ארצה ולשכבת הגיל. שעות התגבור ינתנו בהתאם למספר התלמידים החוזרים בכל כיתה עפ"י מפתח הקצאות שעות שנקבע במשרד החינוך. אגף הקליטה במשרד החינוך 972-2-5603619/20 www.education.gov.il.

למידע מפורט ולקבלת יעוץ ניתן לפנות אל המפקחים המחוזיים האחראיים על קליטת תלמידים עולים במשרד החינוך בימים א-ה בין השעות 08:00-16:00.

למידע שוטף, ניתן להיעזר בקו הפתוח לתלמידים של משרד החינוך בטלפון 972-2-5602999

מעונות וגני ילדים- החל משנת הלימודים הקרובה יוחל בישראל חוק חינוך חובה החל מגיל 3. תושבים חוזרים שילדיהם ישובצו במסגרת שבה לא יוחל החוק, יהיו עשויים לקבל, בשנה הראשונה לשובם ארצה, הנחה בשכר הלימוד בגני ילדים לגילאי 3-4, למשך שנת לימודים אחת, בהתייחס לשנת פתיחת הלימודים. קבלת ההנחה מותנית במבחן הכנסה. את הבקשה לקבלת ההנחה יש להגיש במשרד לקליטת עלייה באזור מגוריו של התושב החוזר.

לפרטים אודות התנאים לקבלת ההנחה ולמידע נוסף – ניתן לפנות למדור שכר, גני ילדים, במשרד החינוך, טל: 02-5604041/00 או באתר משרד החינוך www.education.gov.il – אגפי המנהל הפדגוגי – חינוך
קדם יסודי – גני ילדים. ניתן לבדוק גם מול הרשות המקומית – אפשרות להנחה בתשלום שכר לימוד בגני ילדים עירוניים ובגני בטרום חובה.

 אם שהיא תושבת חוזרת, שביום פתיחת שנת הלימודים נמצאת בישראל עד שנה מיום חזרתה ארצה, ורשומה כדורשת עבודה בשירות התעסוקה או במשרד לקליטת עליה, עשויה להיות זכאית להשתתפות בעלות דמי החזקת ילדיה במעונות יום או משפחתונים אשר בפיקוח המדינה. אם האם תימצא זכאית להשתתפות, היא תינתן לפי מבחן הכנסה.

תושבים חוזרים מובטלים – יצרפו לבקשת ההשתתפות תעודת תושב חוזר, צילום תעודת זהות ואישור מלשכת התעסוקה או מהמשרד לקליטת העלייה.

פרטים נוספים באתר משרד התעסוקה, המסחר והתעשייהwww.moital.gov.il או בטלפונים: 02-6662319 או 02-6662984

מה כדאי ומומלץ לעשות לפני החזרה לישראל

לפני הגשת בקשה להכרה כתושב חוזר יש לוודא:

 • קיומו של דרכון ישראלי בתוקף.
 • קיומם של דרכונים ישראלים לילדים שנולדו בחו"ל.
  במקרה של הורה יחיד שחוזר לישראל עם ילדים קטינים, חובה להציג תצהיר של ההורה הנשאר בחו"ל, שבו הוא מסכים שילדיו יתגוררו בישראל במשמורתו של ההורה החוזר. ניתן לחתום על תצהיר כזה בפני נוטריון או בפני הקונסול הכללי של ישראל בחו"ל. בהיעדר תצהיר כנ"ל, ניתן להציג הסכם גירושין מאושר כחוק או פסק דין המאשר כי להורה החוזר לישראל תהיה משמורת בלעדית כל הילדים הקטינים.

הגשת בקשה להכרה עקרונית כתושב חוזר עוד מחו"ל:

 • טופס הרשמה כתושב חוזר ניתן לקבל:
 1. באמצעות פנייה ל"בית הישראלי" בדוא"ל israelihouse@sf.mfa.gov.il או בטלפון 415-844-7503
 2. באתר משרד הקליטה: www.moia.gov.il
 • ניתן למלא את הטופס באתר באופן מקוון. במקרה כזה, הטופס נשלח אוטומטית ישירות לאגף עידוד עלייה ותושבים חוזרים של המשרד לקליטת עלייה, לבדיקת זכאותו של המבקש.

 ניתן גם למלא את הטופס באופן ידני, יש לשלוח אותו למרכז המידע של משרד הקליטה בישראל בפקס : 972-3-9732143 או בדואר, לכתובת: המשרד לקליטת העלייה – מרכז המידע, נמל תעופה בן גוריון ת.ד 16, ישראל. אם שולחים את הטופס בפקס, יש להתקשר מיד לאחר המשלוח למרכז המידע בטלפון 03-9733333, ולוודא שהטופס אכן הגיע.

 • יש להקפיד ולמלא בטופס, במקום המיועד לכך, את כתובת הדואר האלקטרוני של המבקש.
 • עם קליטת הבקשה במערכת הממוחשבת של משרד הקליטה ישלח אישור על כך לדואר האלקטרוני של המבקש.
 • תוך כשבועיים, תישלח תשובה ישירות לדואר האלקטרוני של המבקש, האם ישנה הכרה עקרונית במעמדו כתושב חוזר. במקרה שיש הכרה כזו, יצורף לתשובה שובר המאפשר הבאת מטען אישי – 3 מזוודות (במשקל כולל של 69 ק"ג) ללא תוספת תשלום, בתנאי שהתושב החוזר רוכש כרטיס טיסה לכיוון אחד לישראל, ישירות בחברת אל-על (ראו פירוט בנושא זה, בהמשך).
 • למידע נוסף או במקרה של עיכוב בקבלת תשובה מעבר ללוחות הזמנים שפורטו להלן, ניתן להתקשר למרכז המידע של משרד הקליטה בארץ בטלפון: 03-9733333. מרכז המידע פועל 24 שעות ביממה, למעט שבתות וחגים.